Hjernestartere til Folketinget

Et fler­tal i fol­ke­ting­et har nu med be­svær ved­tag­et at sæt­te hjer­ne­star­te­re op rundt om­kring i tin­get og der­med tak­ket ja til Tryg­Fon­dens til­bud.
Mod­stand­en har væ­ret me­get spredt, det pri­mæ­re ar­gu­ment har væ­ret at det al­lige­vel ik­ke vil­le hjæl­pe. Spe­ci­elt Dansk Fol­ke­par­ti har væ­ret i mod, da par­ti­et fryg­ter med­lems­flugt som kon­se­kvens af ø­get hjer­ne ak­ti­vi­tet.


Mikroovne som Spionkamera

Det Hvide Hus se­kre­ta­ri­a­tet for gå­de­ful­de ud­tal­el­sers før­ste­da­me, Kel­ly­anne Con­man, be­kræf­ter ryg­tet om at fle­re ef­ter­ret­nings­a­gen­tu­re ver­den ov­er har hack­et mi­kro­bøl­ge­ov­ne, så de kan bru­ges som spi­on-ka­me­ra.


Selfiestang redder dagen

En ma­ra­ton­lø­ber ud­sty­ret med sel­fie­stang og 42,2 km for­læn­ger­led­ning faldt i havn­en på Lan­ge­lin­je un­der Co­pen­ha­gen Ma­ra­thon. Læs me­re…
Læs og­så: 12 sel­fie-ta­ge­re er dø­de i år - po­li­ti­ken.dk


From "The Late Show with Ste­phen Col­bert" 11. feb 2017 and vi­deo form "Late Night with Seth Mey­ers" 23. jan. 2017


En lam dag i påsken

Dansk Får­e­av­ler for­bund (DF) har ud­nævnt På­ske­lør­dag til ”får­ets dag”. DF’s med­lem­mer land­et ov­er by­der vel­kom­men til en lam dag i på­sken med sjo­ve dyr, uld­ne un­der­buk­ser og halm i træ­sko­e­ne. Læs me­re...
Se også:
En får­års­dag i hel­le­ve­de


In at auctor leo

Ali­qu­am luc­tus e­lit e­get lec­tus rut­rum so­da­les. Ves­ti­bu­lum pos­u­e­re tem­pus ris­us, sit a­met vo­lut­pat pu­rus com­mo­do vel. Pel­len­tes­que eu lec­tus sed tur­pis fi­ni­bus pha­re­tra. Pel­len­tes­que ex quam, com­mo­do sed ve­lit or­na­re, im­per­di­et ali­qu­et ip­sum. Do­nec dic­tum ex id du­ pre­ti­um al­i­quam.

The Real Fake News

Vi udgiver de mest troværdige og uomtvistlige nyheder fra hele verden og servere dem fuldstændigt ucensureret som hvor mor lavede dem.

Det Hvide Hus sekretariatet for gådefulde udtalelsers førstedame, Kellyanne Conman, bekræfter rygtet om at flere efterretningsagenture verden over har hacket mikrobølgeovne, så de kan bruges som spionkamera.

Dansk Fåreavler forbund (DF) har udnævnt Påskelørdag til ”fårets dag”. DF’s medlemmer landet over byder velkommen til en lam dag i påsken med sjove dyr, uldne underbukser og halm i træskoene. Læs mere…

Se også: En fårårsdag i hellevede

Et flertal i folketinget har nu med besvær vedtaget at sætte hjernestartere op rundt omkring i tinget og dermed takket ja til TrygFondens tilbud. Modstanden har været meget spredt, det primære argument har været at det alligevel ikke ville hjælpe. Specielt Dansk Folkeparti har været i mod, da partiet frygter medlemsflugt som konsekvens af øget hjerne aktivitet.

Ægte Fake News!

I selv­for­her­lig­el­sens præ­ten­tiø­se lys har Do­nald Trump sol­et sig i skæ­ret fra sit e­get kon­tra­fej der to­ne­de frem på for­si­den af Time ma­ga­zine marts 2009. Lyk­ke­lig for­gabt i den glit­ren­de for­side har han ind­ram­met og op­hængt for­si­den i fle­re af hans pri­va­te golf­klub­ber og i hans re­si­dens i Flo­ri­da, Mar-a-Lago, hvor det kun­ne strå­le ov­er de be­nov­e­de gæs­ter.
Dog er der li­ge en en­kelt de­tal­je der er vær at hæf­te sig ved. Do­nald Trump har nem­lig selv få­et la­vet for­si­den, det var ægte ”Fake News”.

Man kan kun gæt­te på hvor­for den o­ran­ge far­ve­de præ­si­dent har la­vet det­te stunt, men driv­kraf­ten har vær­et stor nok til, at han og­så har de­ko­re­ret co­ver­et med en kli­ma­hi­sto­rie, for tro­vær­dig­hed­ens skyld?

Ægte ”Fake News”
Original

Den op­rin­de­li­ge for­si­de af Time marts 2009 hyl­ler Kate Win­slet, der hav­de vun­det en os­car for beds­te kvin­de­li­ge sku­e­spil­ler.

Læs me­re på www.wa­shing­ton­post.com